IFRS Knowledge and Comprehension

Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde  is de training IFRS Knowledge and Comprehension ontwikkeld.

Het programma ziet er als volgt uit:

DAG 1
A.  The financial reporting framework (IASB Framework)
B.  Presentation of published financial statements (IAS 1 en IFRS 1)

DAG 2
B. Reporting the financial position of entities (IAS 16, 36 en 38). Op dag 2 wordt nader ingegaan op de post materiële vaste activa en immateriële vaste activa, waarbij de impairment test nader wordt behandeld.

DAG 3 
B. Reporting the financial position of entities (IAS 2 en 37). Op dag 3 wordt verder de post Voorraden uitgediept en de IFRS vereisten voor het vormen van voorzieningen, niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

DAG 4
C. Appraisal of financial performance and position of entities. Dag 4 staat in het kader van de jaarrekeninganalyse, waarbij praktische toepassingen van IFRS in Surinaamse jaarrekeningen worden geanalyseerd.