Organisatie doorlichting / Quick Scan

Uw organisatie naar grotere hoogten tillen / continue groei laten realiseren, vereist het periodiek evalueren / doorlichten van de organisatie. De identificatie en slagvaardige aanpak van probleemgebieden maakt het voor het management mogelijk om de interne organisatie af te stemmen op de groeirichting.

Tjong A Hung Consulting N.V. beschikt over een organisatie doorlichtinginstrument, waarmee probleemgebieden op snelle wijze geïdentificeerd en geanalyseerd kunnen worden, alsook voor het bepalen van een prioriteitsvolgorde. Een Organisatie doorlichting of Quick Scan van TAHC is een ultieme tool om uw organisatie als geheel, respectievelijk afzonderlijke diensten/afdelingen te evalueren om te komen tot een adequaat plan van aanpak voor het professionaliseren van de interne organisatie. 

Een drietal onderzoeksmethoden worden gehanteerd: interviews, vragenlijsten en observatie. Deze methoden zorgen voor de benodigde gegevens- en informatieverzameling. Bij de informatieverzameling staat het identificeren van feiten en cijfers centraal. De verzamelde informatie wordt geanalyseerd teneinde de probleemgebieden vast te stellen.Na de doorlichting van de functionele ondernemingsgebieden worden de resultaten per ondernemingsgebied vastgelegd metbijbehorende financiële onderbouwing, op basis waarvan conclusies en aanbevelingen volgen. De doorlichting resulteert eveneens in een prioriteitstelling, waardoor u gericht aan de slag kunt met het aanpakken van de juiste probleemgebieden. 

Quick Scan De Quickscan wordt uitgevoerd langs de methode van de Organisatie doorlichting en is gericht op het analyseren van een (of enkele) geïdentificeerd(e) probleemgebied(en) om te komen tot een heldere definitie van het probleem en plan van aanpak.