Organisatiestructurering

Effectief implementeren van een gekozen strategische richting vraagt om een organisatiestructuur die nauw daarmee samenhangt.  

Organisatiescan
Voorafgaand aan het structureren van organisatie wordt een grondige analyse gemaakt van de huidige organisatiestructuur en kerntaken. 

De uitkomst van de scan geeft inzicht in:

  • Het model van de organisatie.
  • Typologische kenmerken van de organisatie.
  • Beeld of indruk hoe medewerkers de organisatie zien.
  • Overzicht van knelpunten.  

Organisatiestructuur
Dit onderdeel is gericht op het ontwerpen van een raamwerk waarbinnen middelen kunnen worden afgestemd op de te bereiken doelstellingen. Het ontwerp dient dusdanig te zijn dat daarbinnen op een doelgerichte en doelmatige wijze plannen kunnen worden uitgevoerd, werknemers met plezier kunnen werken en tegelijkertijd verantwoordelijkheid kunnen dragen, terwijl aan de klanten/samenleving kwalitatief goede diensten worden geleverd. 

In onze methodiek van Organisatieontwerp zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Het tot stand brengen van evenwichtige interne arbeidsverdeling: Richtinggevende aspecten/criteria vormen steeds: doel, karakter, vereiste bekwaamheden, plaats en technologie gerelateerd aan taken die uitgevoerd worden.
  • Vaststellen van beslissingsbevoegdheden en onderlinge relaties.
  • Inbouwen van coördinatievoorzieningen. 

Voorafgaand aan het ontwerpen van de gewenste organisatiestructuur wordt in een workshop gebrainstormd met sleutelfiguren die een cruciale input kunnen leveren voor het ontwikkelen van de gewenste structuur. Dit zorgt voor het nodige draagvlak voor de verandering. 

Uitgangspunten voor de structurering vormen:

  • Resultaten uit de analyse van de huidige situatie (organisatie scan).
  • De strategische richting van de organisatie.