Personeelsbeoordeling

TAHC heeft een beoordelingssysteem ontwikkeld, dat niet alleen een brug slaat met de Organisatie Strategie, Jaarplanning en Afdelingsplanning, maar ook met functieprofielen volgens het TAHC- format en met het functioneren van medewerkers.  

De strategie van de organisatie en bijhorende plannen en programmeringen vertalen zich in specifieke targets die medewerkers binnen hun functioneren moeten realiseren.Afgeleid van de plannen worden op functie en individu niveau targets geformuleerd die moeten bijdragen aan het realiseren van de gestelde afdelingsdoelen, die op hun beurt bijdragen aan de realisatie van de jaarplanning en uiteindelijk de strategische planning van de organisatie.  

Het doel van het beoordelingsinstrument is evaluatie, bijstelling en sturing middels gerichte acties. Het stimuleert medewerkers naar hun eigen functioneren te kijken, een uitspraak over te doen (self assessment) en verbeteracties te formuleren, die gecommuniceerd worden met de leidinggevende. Dialoog tussen medewerker en leidinggevende wordt hierdoor voorafgaand aan het beoordelingsgesprek op gang gebracht. Middels het instrument kan de leidinggevende een uitspraak doen over geleverde prestaties en identificeert tegelijkertijd knelpunten in het functioneren en verbeteracties. 

Het beoordelingssysteem is erop gericht om binnen de organisatie beter sturing (doelgericht beïnvloeden) te kunnen geven aan het functioneren van medewerkers met het oog op de realisatie van gestelde ondernemingsdoelen. Maatwerk op functie- en individu niveau staan hierbij centraal.