Projectplanning

Projectmatig werken is een geschikte aanpak gebleken om noodzakelijke, complexe veranderingsprocessen binnen uw organisatie te realiseren. Ook voor NGO’s die op sociaal-maatschappelijk vlak veranderingen/verbeteringen willen realiseren is projectmatig werken geschikt. Zowel voor het aanvragen van subsidies en/of fondsen (donoren), alsook voor het benaderen van donateurs uit het bedrijfsleven en voor alle betrokken stakeholders  is een goed uitgewerkt projectplan een essentiële voorwaarde. 

Het projectplan dat wij voor u (en samen met u) ontwikkelen omvat:

Project definitie: in dit onderdeel wordt de achtergrondsituatie, de aanleiding en de problematiek geanalyseerd. Dit om vervolgens te komen tot een heldere definiëring van de doelstelling van het project, randvoorwaarden, uitgangspunten en afbakening. Door het omschrijven van de resultaten en opbrengsten van het project kan duidelijk worden gemaakt waarom het project belangrijk is voor de organisatie/stakeholders en de bijdrage die middels het project geleverd wordt.

Planning: Dit omvat de planning van het project op diverse niveaus, waardoor op eenvoudige wijze het project kan worden uitgevoerd, gemonitord en de nodige bijsturing kan plaatsvinden. U heeft hiermee en tool in de hand om te allen tijde overzicht te houden op de realisatie van projectdoelen op verschillend niveau.

Organisatie en coördinatie: geeft inzicht in het multidisciplinair projectteam dat vereist is voor de uitvoering van het project, functies en bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Risicoanalyse: projecten kennen uiteenlopende bronnen van bedreigingen. In de risicoanalyse worden gevaren die het project kan lopen geïdentificeerd en maatregelen ontwikkeld om de kans van optreden van het risico te verminderen en of schade die veroorzaakt zou kunnen worden te minimaliseren.

Kwaliteitszorg: procedures en afspraken die gehanteerd dienen te worden binnen het project worden vastgelegd en nageleefd. Formuleren van kwaliteitseisen voor de inhoud wordt eveneens gedaan.

Projectbegroting: de kosten voor het uitvoeren van het project worden uitgewerkt en levert een bijdrage aan de besluitvorming over de financiële haalbaarheid van het project. De begroting vormt een beheersinstrument voor de projectmanager tijdens de uitvoering.