Training voor Raden van Commissarissen

De trend is naar een grotere betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de strategie en het risicomanagement van de onderneming. De tijd dat het lidmaatschap van een RvC een erebaantje was ligt ver achter ons; kandidaten doen er goed aan zich af te vragen of ze “fit for the job” zijn en bereid zijn er flink wat tijd en energie in te steken.

De RvC training combineert theoretische kennis met praktijkervaringen. Daarnaast biedt het programma ruimte tot uitwisseling van ervaring met de andere deelnemers.

Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van:

  • verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor adequaat toezicht;
  • consequenties van strategische besluiten voor de resultaten van de onderneming;
  • de verschillende rollen van de commissaris/toezichthouder en de daaruit mogelijk
    voortvloeiende dilemma’s;
  • vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico’s voor
    de commissaris / toezichthouder;
  • “do’s and don’ts” van een commissaris.

Doelgroep:
De training is bestemd voor commissarissen van bedrijven en
toezichthouders van grote non-profit organisaties.